vcgf0
 

 roku,
statystyki parafii
   
GALERIA ZDJĘĆ
Zdjęcie na
  
******


    
inne

Odwiedziło nas:

     

Numer konta bankowego
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie
   
02 9172 0003 0004 7614 2000 0010
   
Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa
w Czarnej Sedziszowskiej

 

Najbliższe uroczystości
i wydarzenia w naszej parafii:
    
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
  

Linki


   

   

        

       

   

      

      
*****************

Obecnie w gablotce

   

 Obecnie wnętrze kościoła
   

           

   
 
     
 
 
 
Drzwi główne do kościoła w 2004 roku.

 
 
      
 
Nasz kościół


1600
 

1977
  

1990
   

 2002
       
 
2004
 

2005
   
 2010
   
   

 2011
 
 
  2011 z góry
 
 
 
..................
 


 
..................
  
 Medal na 400-lecie Parafii
 


  

Parafia w Czarnej Sędziszowskiej - wieś CierpiszNa Mszach św. w kościele może przebywać do 5 osób!!!
Prosimy, aby były to osoby, których dotyczą intencje Mszalne.
Wejście 10 minut przed Mszą św. przez zakrystię.KOMUNIKAT KURII

W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące decyzje i wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.

Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych.

Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.

Księża mają być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.

Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.

Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji na cmentarzu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić tylko z udziałem najbliższej rodziny.

Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Duszpasterze mają udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.

Pozostałe wcześniejsze wytyczne Biskupa Rzeszowskiego pozostają bez zmian.
Nowe wytyczne dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia zostaną przekazane w najbliższym czasie.


Stolica Apostolska udziela odpustu specjalnego wiernym dotkniętym pandemią koronawirusa
Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi.
 
W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej czytamy, że odpustu specjalnego udziela się wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe”.
Odpust zupełny na tych samych warunkach mogą uzyskać również pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy, którzy, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa.
Ponadto odpust zupełny mogą uzyskać także wierni, „którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie”.
Tym, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, zostaje udzielony „odpust zupełny w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się”. W celu uzyskania tego odpustu Penitencjaria Apostolska zaleca używanie krzyża.
BP KEP
Publikujemy pełną treść dekretu:
 
Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, 20.03.2020 r.
PENITENCJARIA APOSTOLSKA
DEKRET
Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.
„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.
Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.
Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).
Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.
Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.
Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.
Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).
Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.
Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.
Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
Regens


„A oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni”
(Mt 28, 20)
Powaga obecnych okoliczności wymaga refleksji nad pilnością i istotnym znaczeniem Sakramentu Pojednania, wraz z pewnymi niezbędnymi wyjaśnieniami, zarówno dla wiernych świeckich, jak i dla szafarzy powołanych do sprawowania tego Sakramentu.
Także czasach Covid-19 Sakrament Pojednania jest udzielany zgodnie z powszechnym prawem kanonicznym i z przepisami Ordo Paenitentiae.
Spowiedź indywidualna jest zwyczajowym sposobem sprawowania tego sakramentu (por. kan. 960 KPK), podczas gdy rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej, nie może być udzielone, chyba że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci, ponieważ nie ma wystarczająco dużo czasu na wysłuchanie spowiedzi poszczególnych penitentów (por. kan. 961, § 1 KPK), lub też występuje poważna konieczność (por. kan. 961, § 1, 2 KPK), za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny, biorąc pod uwagę kryteria uzgodnione z innymi członkami Konferencji Episkopatu (por. kan. 455, § 2 KPK) i przy konieczności, aby rozgrzeszenie było ważne, votum sacramenti ze strony indywidualnego penitenta, to znaczy postanowienie wyznania we właściwym czasie grzechów ciężkich, których w tym czasie nie można było wyznać (por. kan. 962, § 1 KPK).
Penitencjaria Apostolska uważa, że szczególnie w miejscach najbardziej dotkniętych zarazą pandemiczną i dopóki zjawisko to nie zostanie opanowane, istnieje poważna konieczność, o której mowa w kan. 961, § 2 KPK.
Wszelkie dalsze szczegóły są pozostawione na mocy prawa biskupom diecezjalnym, zawsze z uwzględnieniem najwyższego dobra zbawienia dusz (por. kan. 1752 KPK).
Jeśli pojawi się nagła potrzeba udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego kilku wiernym naraz, kapłan ma obowiązek zawiadomić o tym w miarę możliwości biskupa diecezjalnego lub, jeśli nie może, jak najszybciej go o tym poinformować (por. Ordo Paenitentiae, nr 32).
W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią do biskupa diecezjalnego należy zatem wskazanie kapłanom i penitentom, że podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję.
Ponadto, do biskupa diecezjalnego należy zawsze ustalenie, na terenie własnego okręgu kościelnego i w zależności od poziomu pandemii, przypadków poważnej konieczności, w których zgodne z prawem jest udzielenie rozgrzeszenia ogólnego: na przykład przy wejściu do oddziałów szpitalnych, gdzie hospitalizowani są zakażeni wierni zagrożeni śmiercią, stosując w miarę możliwości i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności środki nagłaśniające, aby można było usłyszeć rozgrzeszenie.
Należy rozważyć potrzebę i celowość utworzenia, w razie potrzeby, w porozumieniu z władzami sanitarnymi, grup „nadzwyczajnych kapelanów szpitalnych”, także na zasadzie dobrowolności i zgodnie z normami ochrony przed zarażeniem, aby zagwarantować niezbędną pomoc duchową chorym i umierającym.
Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).
Nigdy wcześniej tak jak teraz Kościół nie doświadczył mocy komunii świętych, wznosząc do swego Pana Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego swoje prośby i modlitwy, zwłaszcza Ofiarę Mszy Świętej, odprawianą przez kapłanów codziennie, nawet bez ludzi.
Kościół, jako dobra matka, błaga Pana o uwolnienie ludzkości od tej plagi, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia i Uzdrowienia Chorych, oraz Jej Oblubieńca, św. Józefa, pod którego opieką Kościół od zawsze kroczy po świecie.
Niech Najświętsza Maryja Panna i św. Józef wyjednają dla nas obfite łaski pojednania i zbawienia, podczas gdy my wsłuchujemy się uważnie w Słowo Pana, który dziś powtarza ludzkości: „Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga” (Ps 46, 11), „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni” (Mt 28, 20).
W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku, w Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego.
Kard. Mauro Piacenza
Penitencjarz Większy
s. Prał. Krzysztof Nykiel

KOMUNIA DUCHOWA
Wiele osób w domach, szpitalach, więzieniach i domach starców taką Komunią się żywi na co dzień, a Eucharystię przyjmują raz na miesiąc albo i rzadziej.
Jak przyjmować Komunię duchową?

Najlepiej uczynić to w miejscu odosobnionym, na przykład w pokoju, gdzie aktualnie nikogo nie ma. Odosobnienie gwarantuje łatwość skupienia oraz intymność duchowego spotkania z Bogiem. Najpierw należy wzbudzić żywą wiarę w obecność Jezusa Chrystusa. Można w tym celu odmówić akty wiary, nadziei i miłości, albo posłużyć się inną modlitwą spontanicznie przez siebie ułożoną. Następnie należy ufnie otworzyć swoje serce na Boga (wewnętrznym aktem) i odmawiając modlitwę Ojcze nasz przyjąć pokorną postawę dziecka Bożego. Taka postawa będzie świadczyć o naszym zaufaniu wobec woli Boskiego Odkupiciela, który cały pragnie się udzielać wierzącemu. Kiedy osiągniemy taki stan ducha, wówczas należy poprosić Jezusa Chrystusa, aby przyszedł do naszego serca i zamieszkał w nim. Trzeba to uczynić prostymi słowami, np.: Przyjdź, Panie Jezu, Chlebie życia i zamieszkaj w mym sercu, bym zawsze należał tylko do Ciebie. Następnie odmawiamy, tak jak w czasie Mszy świętej, Baranku Boży i wyobrażamy sobie przychodzącego do naszego serca Chrystusa. W ciszy tego duchowego wydarzenia należy trwać przez kilka chwil. Potem uwielbiamy Boga i dziękujemy mu za otrzymaną łaskę. Tak przyjętą Komunię duchową można powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia. Bardzo przyczynia się ona do duchowego postępu. Należy jeszcze dodać, że ten rodzaj Komunii świętej jest bardzo przydatny dla osób przewlekle chorych, które słuchają Mszy świętej przez radio albo uczestniczą w niej za pośrednictwem telewizji. Mogą one bowiem głębiej przeżywać świętą Ofiarę.
Papież Jan Paweł II w kwestii Komunii duchowej wspomina ciekawy tekst — zachętę św. Teresy od Jezusa: „Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka Komunii duchowej (…) Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”. Wydaje się, że skoro Ojciec Święty wspomina taki rodzaj Komunii św., w pewien sposób ją polecając, moglibyśmy taką praktykę stosować w naszym życiu duchowym, oczywiście pamiętając, że na pierwszym miejscu ma być Komunia sakramentalna.
Jak przyjąć komunię duchową?
Po prostu pragnieniem, dlatego nazywamy ją również komunią pragnienia. Taką prośbę serdeczną, żeby Pan Jezus raczył przyjść do mnie i być ze mną, chociaż nie mogę Go przyjąć sakramentalnie, można kierować do Niego, słuchając radiowej czy telewizyjnej mszy świętej. Albo łącząc się duchowo z mszą odprawianą w najbliższym kościele. Dobrze jest wtedy najpierw upokorzyć się przed Panem Jezusem i wyznać Mu swoją niegodność, i dopiero potem prosić Go o przyjście do duszy, choć nie mogę Go teraz przyjąć sakramentalnie.
Niektórzy — nawet jeżeli tego dnia przystąpili do Komunii sakramentalnej — przyjmują komunię pragnienia, ilekroć wstępują do kościoła choćby tylko na krótko, na adorację Najświętszego Sakramentu. Są tacy, którzy mają zwyczaj przyjmować komunię pragnienia codziennie podczas modlitwy wieczornej, a zazwyczaj są to ci sami, którzy do sakramentu Komunii świętej przystępują często, a nawet codziennie.
Możliwość przyjmowania Komunii pragnienia jest wielką szansą religijną dla tych ludzi, których Kościół nie odważa się dopuścić do Komunii sakramentalnej. Dzisiaj są to przede wszystkim ci katolicy, którzy żyją w związkach bez ślubu kościelnego. W obecnej sytuacji epidemii zaleca się tę pobożną praktykę tym, którzy nie mogą być na Mszy św.
Formuły komunii duchowej
Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.
O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.
Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca.
Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.
Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, (tu można wymienić dlaczego) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja chwała i dziękczynienie.
Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!
Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania. Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nade mną grzesznikiem.


Z okazji imienin składamy Księdzu Dziekanowi Edwardowi Brzanie najlepsze życzenia, dobrego zdrowia, pogody ducha i radości życia. By Chrystus Najwyższy Kapłan obdarzał Księdza swoimi darami. Niech głoszone przez Księdza  Słowo Boże prowadzi ludzi do żywej wiary. Do naszych życzeń dołączamy modlitwę, a całą posługę oddajemy w ręce  Matki Bożej.

Szczęść Boże
Parafianie


Wielki Post

26 lutego Środą Popielcową rozpoczęliśmy 40 – dniowy okres Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się przez modlitwę, uczynki pokutne i czynną miłość bliźniego do Świąt Wielkanocnych. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej. Droga krzyżowa będzie w piątki o 16:30 oraz w niedziele po rannej Mszy św. Natomiast Gorzkie Żale będą w niedziele o 15:00. Za udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami

    Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki roku ora z w Środę Popielcową tych wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia. Natomiast wstrzymanie się od pokarmów mięsnych i zachowanie postu ilościowego ( trzy posiłki w ciągu dnia dwa lekkie, a trzeci może być do syta) obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek tych, którzy ukończyli osiemnasty rok życia, a nie rozpoczęli sześćdziesiątego. Osoby niezobowiązane wiekiem zachęca się do ćwiczenia ducha pokuty przez dobrowolne wstrzymanie się od pokarmów mięsnych i post. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych nie obowiązuje w piątki, w które przypada uroczystość liturgiczna bądź święto nakazane. Przypominamy, że wszystkie piątki roku oraz Wielki Post są czasem pokuty, w którym obowiązuje wstrzymanie się od udziału w zabawach.

Droga Krzyżowa z misterium 2006-2019

Święto Ofiarowania Pańskiego2 lutego gromadzimy się w świątyniach by obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Czynimy to, by upamiętnić moment ofiarowania Jezusa przez Maryję i Józefa w świątyni jerozolimskiej. W Polsce to święto ma charakter maryjny, stąd jego zwyczajowa nazwa Matki Boskiej Gromnicznej. W tym wyjątkowym dniu przynosimy do kościoła gromnice, które błogosławi kapłan. Święto MB Gromnicznej zamyka w Polsce tradycyjny (a nie liturgiczny – ten kończy się wraz ze wspomnieniem Chrztu Pańskiego) okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek. 2 lutego, to także ustanowiony przez papieża św. Jana Pawła II w 1997 roku Dzień Życia Konsekrowanego.  Osoby, które poświeciły się na wyłączną służbę Bogu odnawiają tego dnia swoje śluby, a w kościołach zbieramy datki na rzecz zakonów klauzurowych. Pamiętajmy zatem w tym szczególnym czasie, aby wspomnieć w modlitwie tych, którzy ofiarowali się by służyć Panu.


więcej zdjęć

Jasełka w Domu Ludowym w Krzywej

W dniu 31.01.2020 r. w Domu Ludowym uczniowie SP w Krzywej mieli możliwość zaprezentowania swoich możliwości aktorskich i wokalnych w  przed licznie zgromadzoną publicznością wystawiając Jasełka.  Kolejnym punktem spotkania kolędowego był konkurs prowadzony przez ks. proboszcza Edwarda Brzanę.
W konkursie pt. „Jaka to kolęda” wystąpili dorośli oraz młodzież, rywalizując
ze sobą w odgadywaniu kolęd, aby później  wspólnie pokolędować.
Dyrektor, Szkoła Podstawowej w Krzywej, Koło Gospodyń Wiejskich z Krzywej
i Rada Sołecka z Krzywej z Sołtysem serdecznie dziękują za liczne przybycie.

Obejrzyj fotoreportaż

Wspólne kolędowanie KGW w Czarnej Sędziszowskiej

„Hej kolęda, kolęda! pod takim hasłem odbyło się spotkanie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnej Sędziszowskiej.

Spotkanie połączone z tradycyjnym kolędowaniem rozpoczęło się występami dzieci, które przedstawiły „Jasełka”. Mali artyści wprowadzili zebranych
w magiczną, pełną wzruszeń atmosferę. Wspólne kolędowanie rozpoczął teleturniej „Jaka to kolęda” Podniosła atmosfera udzieliła się uczestnikom, którzy z ogromną ekspresją i zaangażowaniem śpiewali i odpowiadali na pytania. Zdrowa rywalizacja drużyn bardzo podobała się zebranym, ale przede wszystkim zachęcała do wspólnego śpiewania, które trwało jeszcze po zakończeniu konkursu.
W trakcie spotkania nie zabrakło czasu na przekazanie uczestnikom najserdeczniejszych życzeń Noworocznych - życzono sobie przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i zadowolenia z dnia codziennego.

Obejrzyj fotoreportaż

Wspólne kolędowanie w Cierpiszu

W dniu 18 stycznia Koło Gospodyń Wiejskich w Cierpiszu zorganizowało wspólne kolędowanie połączone z Dniem Babci i Dziadka. Spotkanie to przebiegało w świątecznej atmosferze, dzieci recytowały wiersze i składały życzenia. Panie z Koła Gospodyń wraz zaproszonymi gośćmi  śpiewali kolędy przy akompaniamencie akordeonu.
Galeria zdjęć

Jasełka w Kościele ParafialnymBoże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają
o wszelkich sporach oraz waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, już tradycyjnie jak co roku, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej przygotowali jasełka, które przybliżyły wszystkim atmosferę tego szczególnego okresu.

12 stycznia ,w niedzielny wieczór, w pięknej , udekorowanej choinkami świątyni mogliśmy przeżyć prawdziwą ucztę duchową. Oglądając przedstawienie dało się odczuć atmosferę tej Świętej Nocy, kiedy na świat przyszedł Zbawiciel-Jezus Chrystus.
Młodzi aktorzy wcielili się w postacie, które oczekiwały na przyjście Jezusa Chrystusa na świat.
Na chwilę przenieśliśmy się do Betlejem, gdzie król Herod dokonał rzezi niewiniątek i za to śmierć zabrała go z tego świata. Wraz z trzema królami złożyliśmy pokłon Świętej Rodzinie.

 Nad całym przedstawieniem czuwali nauczyciele: p. Monika Różańska, p. Dorota Szopa,
p. Elżbieta Zając.
Piękną oprawę muzyczną kolęd przygotował p. Aleksander Czyż.
Głównymi bohaterami uroczystości byli uczniowie, którzy otrzymali gromkie brawa za wspaniały występ. Uczniowie po przedstawieniu otrzymali również słodycze ufundowane przez Księdza Proboszcza, Radę Rodziców, OSP, Panią Sołtys w Czarnej Sędziszowskiej oraz Państwo Bożenę
i Piotra Czapków.

Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali życzeń świątecznych złożonych przez Księdza Proboszcza- Edwarda Brzanę i Pana Dyrektora –Tomasza Kozaka.
    Szczególne podziękowania w przygotowaniu uroczystości składamy wszystkim rodzicom, którzy przygotowali dla dzieci przepiękne stroje oraz nauczycielom, którzy zaangażowali się i pomogli
w przygotowaniu tegorocznych jasełek.


Galeria zdjęć               
Obsada

Koncert kolęd w wykonaniu naszej Diakoni MuzycznejGaleria zdjęć           Video na YTNiech Maleńki Jezus doda Wam siły i wiary w tym Nowym 2020 Roku,
aby każdy dzień przepełniony był nadzieją i miłością prowadzącą wprost
do głębokiego przeżywania tego nowo danego nam czasu.
życzę Błogosławionego Nowego Roku.

moderatorStatystyki parafii 2019

Chrzest przyjęło 44 dzieci
Do I Komunii Świętej przystąpiło 22 dzieci
Sakramentu bierzmowania udzielono w tym roku 65 osobom
Sakrament małżeństwa zawarło z naszej parafii 18 osób
Do Pana odeszło 19 osób
W niedzielę liczenia wiernych uczestniczyło 1325 osób (44% parafian)


Galeria nadesłanych dekoracji świątecznych


nowe nadesłane zdjęcia - obejrzyj

Galeria dekoracji

Zapraszam do przesyłania na parafiaczarnas@gmail.com
zdjęć szopek choinek i dekoracji świątecznych które będę publokował na naszej stronie tak jak w ubiegłym roku.

Pasterka 2019

Jak co roku licznie uczestniczyliśmy w pasterce odprawionej o północy,
którą celebrowali księża Edward Brzana i Paweł Lis i Grzegorz Petka.    

Zdjęcia z Pasterki

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę,
aby Bóg, który zamieszkał wśród ludzi
i przychodzi do nas w każdej Eucharystii
napełniał nas Wiarą Nadzieją i Miłością.
Niech błogosławieństwo Nowonarodzonego
wspiera nas na drogach
naszego codziennego pielgrzymowania.
Niech ten szczególny czas
będzie też okazją do rodzinnych spotkań
w atmosferze życzliwości i dobroci.
Życzę radosnych, zdrowych i błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia

moderator strony


Spotkanie z Świętym Mikołajem

8 grudnia 2019 roku do naszego kościoła przybył Święty Mikołaj.
Podczas spotkania z miłym Gościem każde dziecko otrzymało
 
prezent od Świętego Mikołaja.

  
Fotoreportaż ze spotkania dzieci z Mikołajem


Roraty w naszej ParafiiGrudzień to radosny czas oczekiwania na nowonarodzonego Jezusa. Tradycyjnie w naszej parafii, w tym wyjątkowym czasie, odbywają się Roraty. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tym wyjątkowym nabożeństwie. Szczególnie zachęcamy dzieci, gdyż po każdym modlitewnym spotkaniu czeka nagroda. Ksiądz wśród najmłodszych uczestniczących w Roratach losuje 2 osoby, które na jeden dzień zabierają ze sobą do domu figurkę Maryi lub Józefa.

Galeria zdjęć

Tradycyjnie Parafia Czarna Sędziszowska
wydała kalendarz na nowy rok.
To już trzynasty kalendarz parafialny.
Obejrzyj poprzednie wydania kalendarzy parafialnychNasza modlitewna pamięć o zmarłych

     
Wypominki to nasz modlitewny dar dla tych, którzy odeszli już od nas,
ale żyją w Bogu, naszych sercach i pamięci. Ufamy w Boże miłosierdzie
i mamy nadzieję, że będą cieszyć się wiecznym szczęściem,
a w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstaną.
   
WYPOMINKI ROCZNE - przed niedzielnymi mszami św.
o godz. 7:00 i 9:00 - po jednej części (co niedzielę w innej kolejności).
WYPOMINKI LISTOPADOWE – w oktawie Wszystkich Świętych
oraz we wszystkie niedziele listopada przed mszą św. o godz. 11:00.
     
Zachęcamy do włączenia się w modlitewną pomoc tym,
którzy jej potrzebują cierpiąc w czyśćcu.


1 listopada Dzień Wszystkich Świętych.

Jak co roku, odwiedziliśmy groby naszych krewnych i znajomych. Zapaliliśmy znicze, zastanowiliśmy się nad sobą, swoim życiem i przemijaniem. Pomodliliśmy się i w ciszy wspominaliśmy zmarłych.  Po mszy o godzinie 14 w kaplicy uczestniczyliśmy w procesji  do 5 stacji po cmentarzu. Rada parafialna wraz z radą sołecką kwestowali na cmentarzu, całość pieniędzy  będzie przeznaczona na utrzymanie naszego cmentarza.obejrzyj fotoreportaż


Dzień Seniora 2019 w Czarnej Sędziszowskiej


Już po raz 7 w Czarnej Sędziowskiej odbył się Dzień Seniora jak co roku o 15  kosciele parafialnym KS Proboszcz odprawił mszę świętą w intencji Seniorów z parafii, a później wszyscy spotkaliśmy się w Domu Ludowym. Uroczystość uświetnili uczniowie z SP w Czarnej, nie zabrakło wyróżnień, życzeń i tradycyjnego STO LAT. Życzenia Seniorom złożył  Poseł Zbigniew Chmielowiec wiceburmistrz Piotr Kapusta oraz słodkości.
Życzę, Seniorom, aby Wasze życie nie było jesienną szarugą, a złotą polską jesienią. Niech Wasza mądrość i doświadczenie życiowe służy młodym pokoleniom. Żyjcie pełnią życia, rozwijajcie swoje pasje, realizujcie marzenia.

Dorota SędłakObejrzyj galerię zdjęć

Zmiana wikariusza w naszej Parafii.

Od 22 sierpnia Ks. Rafał będzie duszpasterzował w parafii św. Jadwigi w Rzeszowie. Dziękujmy serdecznie ks. Rafałowi za wszelkie dobro jakie za jego pośrednictwem zostało udzielone przez Boga naszej wspólnocie. Bóg Zapłać! Życzymy ks. Rafałowi pomocy Ducha Świętego i opieki Matki Bożej na nowej placówce duszpasterskiej. Szczęść Boże! Na Jego miejsce został skierowany przez Ks. Biskupa ks. Grzegorz Petka. Pochodzi z parafii Dobrzechów. Jest kapłanem wyświęconym w tym roku. Otoczmy nowego ks. Wikariusza naszymi modlitwami i życzliwością, aby Jego początek pracy kapłańskiej był owocny, radosny i szczęśliwy. Życzymy ks. Grzegorzowi błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdą chwilę kapłańskiego życia. Szczęść Boże!


Neoprezbiter ks. Grzegorz Petka - nasz nowy wikariusz.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Odpust parafialny

15 sierpnia obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Jest to dzień Odpustu w parafii i Dożynek
Sumę odpustową odprawił i kazania wygłosił ks. Paweł Ciba.

 

   

Obejrzyj galerię zdjęć z odpustu.
   
Kliknij aby dowiedzieć się więcej o grupach wieńcowych.

Z lotu ptaka

Pielgrzymi w Parafii

Rano sprzed kościoła farnego w Rzeszowie wyruszyła 42. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Bierze w niej udział 1,4 tys. pątników Rzeszowska pielgrzymka ma do pokonania ok. 300 km - po ok. 30 km dziennie. Pielgrzymi dojdą do celu 13 sierpnia przed południem, po 10 dniach wędrówki. Idą na Jasną Górę w 13 grupach, noszących imiona świętych i błogosławionych.Tradycyjnie ks. Biskup Edward Białogłowski, jest wytrawnym pielgrzymem i uczestniczy w pielgrzymce od Fary rzeszowskiej po Jasną Górę.  Pierwszy nocleg w Czarnej Sędziszowskiej i Kamionce, po 32 km marszu.Obejrzyj fotoreportaż

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

20 czerwca obchodziliśmy święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
zwana powszechnie Bożym Ciałem. Święto jest obchodzone w czwartek,
po uroczystości Trójcy Świętej. Po liturgii eucharystii następuje procesja
do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odmawia się modlitwy i czyta ewangelię.
 Na zakończenie procesji kapłan udziela wiernym błogosławieństwa.

 
Procesja Eucharystyczna w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Fotoreportaż i z lotu ptaka.

Uroczyste Przekazanie Sztandarugaleria zdjęć

W dniu 18.06.2019r. w związku likwidacją gimnazjum, Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Albina Świerad wraz z gronem pedagogicznym i uczniami przekazała sztandar;
Od 18 maja 2004 roku nasze gimnazjum funkcjonowało pod zaszczytnym Patronatem Św. Jana Pawła II. Staraliśmy się jak najwięcej korzystać z bogactwa nauki Naszego Wielkiego Rodaka i przekazywać ją naszym wychowankom.
Niestety decyzją władz państwowych gimnazjum kończy swoją działalność. W trosce o zachowanie pamięci i godne uszanowanie wszystkich pamiątek związanych z Naszym Patronem, które są dla społeczności szkolnej  symbolem Polski – Narodu – Religii, przekazujemy je do Naszego Kościoła Parafialnego w Czarnej Sędziszowskiej.


16 czerwca w sąsiedniej pafafii w Kamionce w kościele
odbyła się uroczysta Msza św. , pod przewodnictwem
ks. Bpa Jana Wątroby, w 20 rocznicę Beatyfikacji ks. Romana Sitko.
Obejrzyj fotoreportaż

Poświęcenie nowego samochodu OSP KrzywaObejrzyj fotoreportaż

Dzień Matki w naszym kościele

27 maja po mszy św. o godzinie 18.00 w kościele parafialnym w Czarnej Sędziszowskiej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej  sładając najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom w dniu ich święta. Wiersze recytowały przedszkolaki z oddziałów OP5 i OP6, natomiast piosenki przygotowały uczennice klasy ósmej. Do życzeń przyłączył  się dyrektor szkoły oraz księża naszej parafii obdarowując wszystkie mamy obrazkami Matki Boskiej Częstochowskiej.
Obejrzyj fotoreportaż


 
Archiwum strony
(starsze wiadomości)
   
   
  
    
wieś cierpisz
X

   

Tom :)